• Professionele materialen
  • Geen reiskosten in Almere
  • Minimale afname van 1 uur
  • Binnen 48 uur reactie

Algemene Voorwaarden Het Kwastje

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, boekingen, offertes  en overeenkomsten van Het kwastje zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding en/of offerte dan wel het doen van een boeking houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Kwastje worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2. Totstandkoming boeking

2.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Het Kwastje aanvaardt.

2.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Het Kwastje alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. Tarieven/ Prijzen

3.1 De op de website vermelde tarieven zijn standaardtarieven afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan Het Kwastje hiervan afwijken en een maatwerk aanbieding maken. Dit zal vooraf door Het Kwastje kenbaar gemaakt worden.

3.2 Voor opdrachten buiten Almere zal Het Kwastje een kilometervergoeding in rekening brengen conform de op de prijslijst vermelde prijs per kilometer.

Tevens kan de reistijd vermenigvuldigd met het op de prijslijst vermelde basisuurtarief in rekening gebracht worden.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, materialen, op- en asbouwkosten. 

3.4 Voor opdrachten na 21.00 uur hanteert Het Kwastje een avondtarief (toeslag van 25%). 

3.5 Voor nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de schminktarieven. 

3.6 Ieder gedeeltelijk uur tijdens een boeking wordt als een heel uur gerekend. Kortom, 2,5 uur wordt gerekend als 3 uur. 

3.7 Indien de schminklocatie verder ligt dan 75 kilometer van de vestigingsplaats van Het Kwastje kan er uitsluitend
voor 4 uur of meer geboekt worden.

 

4. Betalingen

4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum , tenzij anders schriftelijk overeengekomen

4.2 Betaling kunnen, contant, of per overboeking bank worden voldaan.

4.4 Betaling met Cadeaubon dient in zijn geheel te worden gebruikt en kan niet in delen worden verzilverd.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 10% bovenop het te betalen bedrag in rekening gebracht.

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Kwastje gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Het Kwastje.

4.8 Alle door Het Kwastje vermelde tarieven zijn in principe bedoeld voor consumenten en derhalve inclusief BTW. Voor zakelijke overeenkomsten zal desgewenst door Het Kwastje een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van commerciële tarieven exclusief BTW.

4.9 Voor particulieren dient de betaling contant  of via bankoverschrijving te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Het Kwastje van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden.

 

5. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

5.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Het Kwastje gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door de opdrachtgever vergoed worden.

5.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. 

5.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

-  Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. 

-  Bij annulering  vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. 

 

6. Tijden en pauze

6.1 Schminktijden worden door Het Kwastje strikt gehanteerd. Wilt u dat Het Kwastje langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde prijsopgave.

6.2 Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform het geldend uurtarief van Het Kwastje.

 

7. Aansprakelijkheid en schade

7.1  Het Kwastje zal elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Het kwastje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Het Kwastje is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

7.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Het Kwastje te worden ingediend.

7.4 Het Kwastje sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Het Kwastje en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Het Kwastje kunnen worden toegerekend.

 

8. Boekingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van een boeking en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Kwastje, dan wel tussen Het Kwastje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Kwastje, is Het Kwastje niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Kwastje. 

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Het Kwastje werkt met huidvriendelijke en niet geparfumeerde materialen, die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont. De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met koud water en zeepvrije was gel gemakkelijk te verwijderen, of met een billendoekje. Sommige kleuren -met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met baby olie en baby doekjes eenvoudig van de huid te halen. Het Kwastje streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te beschadigen.

 

10 Diversen

10.1 Wanneer door Het Kwastje gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Kwastje deze Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bedrijfsnaam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Kwastje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.4 Het Kwastje behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bijv. onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Het kwastje zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen een passende vervanging beschikbaar meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.